I. Regisztrációs adatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az adatkezelési tájékoztatót, mely az Együtt a tudományért egyesület (6723 Szeged József Attila sgt 77/E 4 em. 12, Nyilvántartási szám: 06-02-0003571 Adószám: 19327774-1-06), a továbbiakban: Szervező vagy Adatkezelő, mint a verseny szervezője és Adatkezelő által szervezett “SCUP ÖTLETVERSENY” elnevezésű versenyre vonatkozik, amely a https://scup.hu/nobel-hetek-otletverseny/ oldalon érhető el.

Jelen dokumentumban a Szervező tájékoztatja a versenyre jelentkezőket a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről.

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT ”ELFOGADOM” BEJELÖLÉSÉVEL ÖN ÚGY NYILATKOZIK, HOGY AZ ADATKEZELÉSRŐL MEGFELELŐ
TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT. KÉRJÜK, HOGY AMENNYIBEN NEM MÚLT EL 18 ÉVES, ÚGY A TÁJÉKOZTATÓT TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJÉVEL EGYÜTT
TANULMÁNYOZZA.

A versenyen való részvételhez szükséges a résztvevő regisztrálása és a versenyszabályzat elfogadása.

Kezelt adatok: email cím, név, telefonszám
Adatok forrása: Ön által regisztrációkor megadott adatok
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a versenyzőket és a nyerteseket azonosítani tudja.
Az adatkezelés célja: verseny lebonyolítása, nyertesnek nyeremény átadása
Adattovábbítás: nem történik
Automatizált adatkezelés, profilalkotás: nem történik
Adatmegőrzés: Nyertesek adatait és a bírálatról készült jegyzőkönyvet az elbírálástól számított 5 évig őrizzük meg, a többi személyes adat a sorsolást követő 30 napon belül megsemmisítésre kerülnek. A bírálati jegyzőkönyvek nem nyilvánosak.

Adatbiztonság:

 • a Szervező csak annak enged hozzáférést a személyes adathoz, akinek a verseny lebonyolításához ez elengedhetetlenül szükséges, a hozzáférést felhasználónévvel és jelszóval biztosítja,
 • szervereit, informatikai biztonsági rendszerét állandóan monitorizálja és az informatikai szolgáltatást nyújtó cégtől elvárható biztonsági fokot biztosítja, eszközparkját ennek megfelelően alakítja,
 • munkáltatókat tájékoztatja a szükséges adatvédelmi intézkedésekről,
 • adatvédelmi incidens esetén amennyiben az incidens kockázattal jár az érintettek szabadságaira és jogaira nézve értesíti az adatvédelmi hatóságot, amennyiben az incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, úgy az érintettet is késedelem nélkül tájékoztatja.

A résztvevők adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

a. Tájékoztatáshoz való jog
Önnek jogában áll érthető tájékoztatást kapni arról, hogy milyen okból, milyen adatait, hogyan és mennyi ideig kezeli társaságunk. Ahhoz, hogy a tájékoztatást megadhassuk szükségünk van arra, hogy azonosítsuk, valóban az Ön részére adjuk ki a tájékoztatást, ezért kizárólag személyesen előre egyeztetett időpontban, vagy írásban kérheti a tájékoztatást. Írásbeli kérelem esetén a kérelemre két tanú szükséges, elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén a saját – nálunk kezelt -email címről érkező kérelmeket fogadhatjuk el és teljesíthetjük. Amennyiben ez nem lehetséges, kérjük, hogy két tanúval ellátott írásbeli kérelmet terjesszen elő postai úton, amelyet mi postai úton teljesítünk. A kérelemre történő tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül teljesítjük, illetve erre választ adunk. Költséget nem számolunk fel.

Rendelkezés az adatokkal: helyesbítéshez, tiltakozáshoz való jog, korlátozáshoz és törléshez való jog, adathordozhatóság

Az érintett kérésére a Szervező. haladéktalanul helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, vagy az érintett kérése szerint kiegészíti azokat.

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen.

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az adatok pontossága vitatott, az adatkezelés jogellenes, de az érintett csak korlátozás és nem törlést kér, az adatkezelőnek az adatra már nincs jogalapja, de az érintett kéri a kezelést valamely joga bérvényesítéséhez, illetve azon vizsgálat időtartama alatt, amíg az érintett tiltakozására eldöntésre kerül az adatkezelés jogszerűsége.

Az érintett kérésére, hozzájárulásának visszavonása esetén, tiltakozására az adatkezelő haladéktalanul törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha más jogalap fennállása miatt azok kezelése még szükséges, vagy közérdek indokolja az adatok kezelését, illetve azok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges. Az adatokat akkor is törölni szükséges, ha azt jogellenesen kezelték, vagy jogszabály alapján kötelező a törlésük.

Jogorvoslati jog
Az érintett jogosult arra, hogy a jogszabály által erre a feladatra kijelölt hatóságnál panaszt tegyen. A hatóság hallgatása vagy döntése ellen az érintett bírósághoz fordulhat. Az érintett jogosult arra, hogy személy adatainak jogellenes kezelése esetén bírósághoz forduljon.

Adatvédelmi hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu

 

II. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

KÉPMÁS- ÉS HANGFELVÉTEL FELHASZNÁLÁSÁVAL KELETKEZETT ADATOKKAL KAPCSOLATBAN, ÉRINTETTEK RÉSZÉRE –

 1. Adatkezelés jogalapja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR), 6.cikk (1) a) pont, azaz az érintett hozzájárulása.
 2. Kezelt adatok: képmás, hangfelvétel
 3. Az adatok forrása: az érintett közvetlenül, nyilatkozat alapján, rögzítéssel.
 4. Adatkezelés célja: egyesület tevékenységének „megszemélyesítése”, személyesebbé tétele, alapszabályban rögzített céljainak népszerűsítése
 5. Címzettek, továbbítás: A kép- és hangfelvétel honlapon, promóciós oldalakon és anyagokban kerül felhasználásra. A felvett és rögzített adatok kizárólag akkor kerülnek harmadik személy részére továbbításra, ha arra jogszabály kötelez (pl. hatóság). A felvételt kizárólag az eseményben közreműködő szervezők használják fel.
 6. Közreműködő adatfeldolgozó: 
 7. Adattárolás: Elektronikusan: tűzfallal, rendszeresen frissített virusírtóval és vírusfigyelővel ellátott számítógépen, amelyhez kizárólag az arra jogosultak férhetnek hozzá (felvételben, nyilvánosságra hozatalban közreműködő munkatársa, adatfeldolgozó), másnak hozzáférési joga nincsen. Az irodában található asztali számítógép nem minden esetben tartalmazza az adatokat, amennyiben igen, ahhoz is csak azok férnek hozzá, akinek az adatot munkájuk ellátáshoz ismerni szükséges (felhasználónév, jelszó).
 8. Adatmegőrzés: a cél eléréséig, azaz amíg az érintett alaptevékenységhez fűzött cél fennáll, amíg ahhoz promotálás fűződik.
 9. Érintett jogai:
  1. tájékoztatáshoz való jog: milyen okból, milyen adatait, hogyan és mennyi ideig kezeljük. Ahhoz, hogy a tájékoztatást megadhassuk szükségünk van az érintett azonosítására ezért kizárólag személyesen előre egyeztetett időpontban, vagy írásban kérheti a tájékoztatást. Írásbeli kérelem esetén a kérelemre két tanú szükséges, elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén a saját – nálunk kezelt -email címről érkező kérelmeket fogadhatom el és teljesíthetem. Amennyiben ez nem lehetséges, kérjük, hogy két tanúval ellátott írásbeli kérelmet terjesszen elő postai úton, amelyet mi postai úton teljesítek. A kérelemre történő tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül teljesítem, illetve erre választ adok. Költséget nem számolunk fel.
  2. adatok helyesbítéséhez való jog (pontatlan, helytelen adatok esetén). Az adatok pontosságáról való meggyőződést követően a helyesbítést haladéktalanul elvégezzük, ha a pontossága kapcsán vita merül fel, akkor az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést.
  3. az érintettnek jogában áll hozzájárulását visszavonni, ebben az esetben az adatok 15 munkanapon belül törlésre kerülnek. Az eljárás ugyanaz, mint a tájékoztatáshoz való jognál. Felhívjuk arra a figyelmet, hogy csoportképek esetén nem a törlést nem feltétlenül tudjuk teljesíteni, ennek lehetőségét megvizsgáljuk. Külön felhívjuk arra a figyelmet, hogy a képmás nyilvánosan elérhető helyekre kerül fel promotálás céljából (internet), felhívja a figyelmet az illegális másolásra, rögzítésre, továbbá mindent elkövet az oldalak biztonsága érdekében. Azonban a technológia mai állása szerint nem zárható ki az illegális másolás és rögzítés, ezért társaságunk a nyilvános elérhető helyen megjelent anyagokért, ezekben található személyes adatok illegális harmadik személy által történő hozzáféréséért és felhasználásáért felelősséget nem vállal.
 10. Jogorvoslati jog: Az érintett jogosult arra, hogy a jogszabály által erre a feladatra kijelölt hatóságnál panaszt tegyen. A hatóság hallgatása vagy döntése ellen az érintett bírósághoz fordulhat.

  Kijelölt hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., www.naih.hu, +36-1-3911400, ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az érintett jogosult arra, hogy személy adatainak jogellenes kezelése esetén bírósághoz forduljon.